قرارداد تبلیغات در وبسایت و استندها

قرارداد تبلیغات در وبسایت و استند های فروش کالای مصرفی پزشکی


این قرارداد درتاریخ    /     /    فی مابین واحد صنفی پزشک افزار توزیع به شماره مجوز 0466359619به نمایندگی  آقای سهراب شیروانیان  به  نشانی: اصفهان-خیابان شمس آبادی-کوچه کازرونی-مجتمع تجاری قصر-ورودی2-واحد3-کدپستی 8135614116 منبعد اختصاراً متولی نامیده می شود از یکسو و از سوی دیگر شرکت / موسسه ...........................................................................به شماره ثبت.....................به مدیریت عاملی آقای / خانم آقای/خانم.................................................به نمایندگی ازطرف متقاضی به نشانی ............................................................................................................................................به کدپستی...............تلفن....................که منبعد اختصاراً متقاضی نامیده می شود منعقد می گردد و طرفین مکلف و ملزم به تبعیت از مفاد آن می باشند.

ماده اول: موضوع قرارداد

انتشار محتوی تبلیغاتی متقاضی  در فضای در خواستی با توجه به مقتضیات  اختصاص یافته از طرف متولی

 ماده دوم:مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ................. لغایت ......................... به مدت .............. خواهد بود .

ماده سه: درخواست

درخواست متقاضی می بایست در سربرگ رسمی شرکت همراه با امضا ء مدیر عامل محترم و مهمور به مهر شرکت  بوده و فردی به عنوان نماینده معرفی شده باشد .

ماده چهار:محتویات

محتویات تبلیغات می بایست با توجه به فضا و محل اجرا توسط متقاضی تهیه و ارئه گردد.

ماده پنجم:تمدید قرار داد

تمدید تبلیغات در مجموعه های تبلیغاتی منوط به اولویت درخواست بود و نظر متولی در این مورد صائب است.

ماده ششم:فضای تلبیغات

فضای تبلیغات در ابعاد.................سانتیمتر و در صفحه...........کاتالوگ تبلیغاتی فضای استند ها در ..........فروشگاه و در ابعاد.....................سانتیمتر و در قسمت.............................وبسایت epame.ir می باشد.

پرداخت هزینه با  توجه    به  درخواست    متقاضی    و    لحاظ  کردن  تخفیف  های  لازمه  مبلغ  و  پرداخت  هزینه  تبلیغات  به  مجموع ریال.............................................میباشد.این مبلغ قبل از انتشار می بایست به صورت نقدی یا چکی پرداخت و از مالی رسید و فاکتور دریافت نماید.

ماده هشتم: حل اختلاف

 چنانچه در مورد قرار داد حاضر مشکلی پیش بیاید ،مورد به صورت کدخدا منشی و حضور نمایندگانی از دو طرف حل و در غیر این صورت در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری می باشد.

ماده نهم: حوادث قهریه

 در شرایط اضطراری یا حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، زلزله ، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند ، می توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت های وارد شده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند   و   در   صورتی   که   انجام   قرارداد   حاضر   برای   یك   ازطرفین   غیر   ممکن   شود   ،   طرف   ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.

ماده دهم: موارد فسخ قرارداد

 در صورتیکه متولیبه علت قصور ،  مدت انجام  تعهدات خود را  تا پیش از یك چهارم مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند ،متقاضی میتواند مبلغ پرداختی را عینا مطالبه نماید.و متولی مبلغ قرار داد را می بایست تا مدت 22روز نقدا و یا به حسابی که از طرف متقاضی اعلام میشود واریز و به متقاضی  اعلام و مدارک را تحویل متقاضی نماید.

ماده یازدهم: ادعا تبلیغات 

متولی  اعلام  میدارد  که  نسبت  به  ادعا  های  متقاضی  هیچ  نظری  ندارد  و  کلیه  ادعاها  به  عهده  متقاضی  سفارش دهنده مبیباشدو در صورت اثبات خلاف ادعا ها متقاضی شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود.

ماده دوازدهم:تعهدات مجری

1.کلیه تعهدات اجرایی متولی نسبت به انتشار طبق قرار داد می باشد.

2.متولی بدون هماهنگی بامتقاضی حق تغییر در محتوی ارائه شده و یا توقف انتشار را ندارد مگر به دستور مراجع قضای یو یا شکایت از طرف شاکی حقیقی و یا حقوقی.

3.متولی متعهدمیگرددطبق زمانبندی اجرای قرارداد، به موقع عمل نماید.

4.هرگونه تغییردرمشخصات فنیومفاداین قراردادتوسط متولی  مستلزم موافقت کتبی متقاضی یاانعقادالحاقیه قراردادمیباشد.

ماده سیزدهم :قانون قرارداد

  این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در دو نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و هردو نسخه آن از اعتبار واحد برخوردارند . 


    نام و نام خانوادگی و امضا متولی                                                  نام و نام خانوادگی و امضا متقاضی