محدوده شبکه توزیع

در حال حاضر اصفهان پزشک افزار آماده عقد قرارداد درون شبکه توزیع و اجرای طرح استندهای فروش کالای مصرفی پزشکی در مناطق زیر میباشد:

1.کلیه مناطق شهر اصفهان

2.شاهین شهر

3.برخوار

4.خمینی شهر

5.نجف آباد

6.فلاورجان

7.فولادشهر

اجرای طرح استندهای فروش کالای مصرفی پزشکی در خارج از محدوده ,با عقد قرارداد برون شبکه توزیع در تمامی نقاط کشور امکان پذیر می باشد.

ارسال کالا  برای طرف قرارداد های برون شبکه توزیع در استان اصفهان طی 3روز کاری وبرای طرف قرارداد های خارج از استان اصفهان طی 7روز کاری انجام می گردد.